فروش وی اس تی

ساختن آهنگ فرایند پیچیده ای است. برای ساختن یک آهنگ ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موزیک تبدیل کردن تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی می باشند که در این بین می بایست انجام پذیرند.

جهت افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که آهنگ را تحت اثر قرار می دهد. اگر فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، آهنگ ساخـته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، موزیک سازی را تحت تاثیر قرار می دهند همچنین حس ات هیجان هرگونه تنشی که احتمال دارد در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف آهنگ سازی متتاثیر از آنهاست، بسیار زیاد ند این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه برخی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

اگر آهنگ ساز می خواهد موزیک ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید بایستی رنگ متناسب به هر حال ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی را به سویی متمایل نماید که بتواند موسیقی ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.


ساختن موزیک فرایند پیچیده ای است. جهت ساختن یک موزیک ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن و تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی هستند که در این بین باید انجام پذیرند.

جهت افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موسیقی را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موزیک تولید و ساخته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز و فصل های مختلف، موسیقی سازی را تحت تاثیر قرار می دهند و همین طور حس ات هیجان هرگونه تنشی که شاید در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف موسیقی سازی متاثر از آنهاست، زیاد ند و این عوامل بیان می دارند که فرد در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه برخی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

اگر آهنگ ساز می خواهد موزیک ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید باید رنگ متناسب به هر حال ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موسیقی ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.

فرد

می دانیم که بازیگرها در حین ایفای نقش خود بایستی به داخـل نقش بروند. حس کردن حالت های مختلف رفتارهای مفرق به بازیگر یاری می نماید که زمان اجرای نقش شبیه فرد مورد نظر زندگی نماید . چنانچه فردی موزیک ی جهت شخصیت ویِژگزینشه می نویسد به این مفهوم است که وی را از طریق صدا و نوا توصیف می نماید . اگر موسیقی ساز فرایند مشابهی را شبیه یک بازیگر دنبال نماید ، جزئیات پنهانی را که یاری به واقعی تر شدن آهنگ می نماید از هم می شکافد موسیقی دقیق تر و پرمفهوم خواهد بود.

طبیعت

بسیاری از الهامات نوگرایی ها از طبیعت حاصل می شود؛ از پرنده هایی که به واسطه آواز با رابطه برقرار می کنند تا صوت خش خش برگ ها در تاثیر وزش باد.

بهره گیری از طبیعت راه فوق العاده ای برای برای شروع موزیک سازی است؛ تلاش برای رقابت با طبیعت روشی عالی جهت ترکیب طبیعت فرد است، جهت مثال درامیختن با طبیعت در قالب نوا یا تم معین برای بیان معنای روحانی مانند آواز پرندگان.

خاطرات

یک منبع عالی دیگر در عرصه موزیک سازی خاطرات شخص است. هیجان بسیاری از طریق خاطرات وارد موسیقی می شود. چند دقیقه ای را بر روی قدیم تمرکز بکنید . سعی بکنید که خاطرات خود را با جزئیات کامل تصور بکنید . صداها، رایحه، رنگ ها و آب هوا و هر موضوعی که تصور زیبا یی به شما می دهد جهت ساختن موزیک مناسب است.

این موارد فقط تعدادی از منابع هستند که می توان از آنها الهام گرفت. موسیقی ساز تخیل را به کار می گیرد که پایانی ندارد.

مطلب بعدی که جهت ساختن موزیک مورد تحلیل قرار می گیرد، نظریه موسیقی است. آخرین موردی که شخص می خواهد جهت ش پیش آید، اینست که تمام این ایده های خلاق را برای آهنگ سازی داشته باشید، ولی کمبود دانش موسیقی شما مانع این امر شود. بازیکن راگبی می تواند پاس دادن را اصلاح بخشد، ولی چنانچه قوانین گیم را نداند، قادر نخواهد بود به بهتر ی گیم کند. همین طور موزیک سازی به طور کامل در قید بند قوانین موزیک نیست، ولی برای ساختن موسیقی باید نظریه موزیک را دانست. همان گونه که شاعر بایستی به زبان خود مسلط باشد تا بتواند شعر بسراید.

چند مورد از موارد کلیدی که فرد بایستی بداند و مرتبا دانش خود را در این زمینه بالاتر ببرد، عبارتند از:

یک. Staff (معرفت خطوط حامل یا خط سازهای کوبه ای)، Bar Lines (خط میزان )، Clefs (کلیدها مانند کلید سل، کلید فا، کلید دو)، Time Signatures (عدد های کسر میزان مانند 2/4، 6/8 و…)

دو. Note Values دیرند (ارزش زمانی نت ها مانند زمان نت سفید، سیاه، چنگ و…)، Rests (سکوت ها)، Phrasing عبارت بندی (از نظر اصرار بر روی کلمه خاصی در عبارت برای بیان منظور خاصی)، Rhythm وزن

سه. Articulation عبارت بندی و نوع بیان موسیقی با توجه به تکنیک های سازی (با توجه به امکاناتی که هر یک از سازها دارند)، Instrument Specific Techniques تکنیک های مخصوص هر ساز مثل: Pizzicato [پی تزی کاتو] پیتزیکاتو (تکنیک به ارتعاش درآوردن سیم های سازهای زهی مانند ویولن، بدون استفاده از آرشه و با یاری انگشت) یا Con Sordino کن سوردینو (اجرا با استفاده از سوردین یا صدا خفه کن یا صدا کم کن)

چهار. Key Signature علامت های تغییر دهنده ( مانند بمل، دیز، بکار)، Circle of Fifths (عبارت پنج تایی)، Accidenti (ناگهان یا ناگهانی روبرو شدن با علامت های تغییر دهنده)، Cadense (موسیقی و وزن، افول یا همان انتها دادن)

پنج. Major (گام ماژور)،Minor (گام مینور)، Diminished (گام کاسته)، Pentatonic (گام پنج صدایی)، Diatonic Scales (گام دیاتونیک)

شش. Modes (مدها)

هفت. Chords (آکوردها)، Extension (گسترش دادن یا بسط دادن گام)، Inversions (فاصله معکوس)، Sequence [سکو انس] سکونس (مرتب کردن یا همان همموسیقی کردن صداها، Arpeggios آرپژها (نواختن به ترتیب نت های آکورد متوالی از بالا به پایین یا از پایین به بالا)

هشت. Instrument Ranges محدوده صدایی ساز (محدوده ساز که می تواند چه نت هایی را اجرا نماید )، Timbers of each instrument [تمبر] تمبر صدایی هر ساز (آنچه باعث فرق در طعم لحن صوت دو ساز می شود)، Difficult Areas of an Instrument سختی نواختن هر ساز از لحاظ چگونگی نوشتن نت فرق ش با سازهای دیگر (جهت مثال فرق نوشتن نت جهت ساز کلارینت با ساز ترومبون)

اما ضروری نیست که آهنگ ساز تازه کار از تمام این موارد اطلاع داشته باشد، ولی عدم اطلاع کافی فرد به این مفهوم است که خلاقیت وی در صورت کمبود وسائل جهت ابراز آن تضعیف خواهد شد. آهنگ سازان جوان می بایست از کتاب های نظریه موزیک مصرف کنند. بررسی دقیق این کتاب ها، یادداشت برداری از نکات مهم و انتقال آنها بر روی کارت های فلش (کارت های کوچک یادداشت)، مصرف از برگه های امتحانی سال های قدیم نظریه موزیک جهت خودآزمایی و سنجش دانش پس کار بر روی موارد ضعیف تر، مصرف از CD های مناسب جهت تشخیص وزن موزیک و صوت های حاصل از ترکیب نت ها، تمام موارد ی هستند که در ارتقا دانش موسیقی تاثیر گذار ند.

بالاخره آخرین توصیه در این مقاله ، پویا نگه داشتن مقوله موزیک سازی است.

هدفتان این باشد که روزانه حتی قطعه کوتاه تهیه کنید ، احتمالا قبل از خواب بتوانید انعکاس وقایع آن روز را در قالب آهنگ درآورید. تولید و ساخته های را با ترکیب بکنید . جهت ارکسترهای مختلف موسیقی سازی بکنید . آهنگ سازی چالشی است که چنانچه آن را پویا نگه دارید، تبدیل به مزیتی عالی خواهد شد و شما نمی دانید که شاید در این حین، شاهکاری بی نظیر خلق بکنید