بر اساس تعاریفی که تاکنون بیان شد پروگرام ی ویروس می بایست ویژگیها زیر باشد:

آنتی ویرویس

آنتی ویرویس,خرید آنتی ویروس,antikade


1-پروگرام ی پروگرام ی کوچک ومضری است که روی نوعی وسیله ذخیره ی اطلاعات رایانه ی قرار می گیرد.

2-بصورت اتوماتیک وبدون دخالت اشویِژگزینشه اجرا می شود.

3-اکثرا مقیم در حافظه هستند وبا اجرای فایل های آلوده به ویروس در حافظه کپی می شوند.

4-نام ویروس ها در فهرست فایل ها ظاهر نمی شود.

5-ویروس ها می توانند را دربقیه رایانه ها از طریق پروگرام های آلودگی کپی کرده وتولید مثل نمایند.

6-ویروسهای رایانه ی توسط برنامـه نویسان تکامل پیدا می کنند به مفهوم در حال حاضر تکامل آنها وابسته به دخالت پروگرام نویسان است.

7-ویروسهای مقیم در حافظه در صورت اجرا یا باز شدن فایل آنها را آلوده میسازند ولی ویروس هایی که دحا فظه مقیم نیستند باید در فهرست جاری یا مسیر های تعریفی در pathبه دنبال فایـل های سالم بگردند وآنها را آلوده کنند. گاهی از ویروس ها به دنبال فایل های ویِژگزینشه در مسیر های ویِژگزینشه می گردند ودر صورت وجود فایل ویِژگزینشه آن را آلوده می کنند.

8-برخی از ویروس ها مانع از اجرای ضد ویروس هایی مانند Scan می شوند واین در صورتی است که حافظه آلوده به ویروس نباشد. در این صورت برنامـه ضد ویروس ظاهرا اجرا می شود ولی ویروس را نمی تواند روی دیسک تشخیص دهد. ویروس های " ایرانین " و " وان هاف " از این نوع اند.

9-بخش های مختلف یک ویروس به هم وابسته اند وبا پاک کردن یک یا تمام دستورات ویروس از بین می رود.

10-ویروس ها تغییرات مختلف در رایانه را تشخیص داده ومی تواند در مقابل آنها عکس زیبا العمل نشان دهند.

نام گذاری ویروس ها

نویسندگان ویروس اکثرا آثار خود را نامگذاری نمی کنند زیرا اعلام نام سبب کشف زود ویروس می شود اما برخی نویسنده ویروس اسم ویروس را هم اسم با نام شخصی که با آن خصومت دارد گزینش می نماید مثل ویروس "عباس کوهکن"یا اینکه نویسنده ویروس برای زنده نگه داشتن یاد فردی اسم او را بر روی ویروس می گذارد مثل ویروس " میکل آنژ ". اکثرا ٌ نامگذاری ویروس ها بوسیله دیگران صورت میگیرد به همین ویروس گاهی وقتها چندین نام است جهت مثال ویروس " مهاجم"دارای نام های "پلاستیک 2"و"آنتی کد" است. نامگذاری ویروس ها توسط دیگران اکثرا از روی نام اولین مکانی که توسط ویروس آلوده شده یا پروگرام ای که برای اولین بار حامل آن بوده یا اندازه ویروس یا از روی گاهی کلمات موجود در پیام ویروس و. . . . انجام می گیرد.

ویروس های" پینگ پنگ " " ماری جوانا " " میکل آنژ "و " عباس کوهن " توسط نویسندگان ویرووس نامگذاری شده اند ولی ویروس"کارت کریسمس"از روی پیام آن که کارت کریسمس است نامگذاری شده ویا علت نامگذاری ویروس "لهای"این بود که اولین رایانه آلوده شده بوسیله این ویروس در آزمایش گاههای میکرو رایانه دانش کده "لهای" قرار داشته است ویا ویروس "257" چون اندازه آن 257بایت است به این نام شناخته می شود.

زبان ها پروگرام نویسی ویروس

بیشتر ویروس ها به زبان اسمبلی نوشته می شوند زیرا با این زبان میتوان:

-تمام اقدامات امنیتی نرم افزار ی در سیسـتم علت را خنثی کرد.

-زمان اجرای برنامـه ویروس را کم کرد زیرا زمان دستیابی به حافظه جانبی را میتوان به حداقل رساند.

-میتوان اندازه ویروس را کوچک در نظر گرفت.

ولی با این وجود بهبقیه زبان های برنامـه نویسی چون Cپاسکال وحتی بیسیک ویروس نوشته می شود . یک زبان سطح بالا چون Cوپاسکال امکانات خیلی خوب ی برای نوشتن ویروس در اختیار ویروس نویس قرار می دهند. ویروس 4625بایتی" اسنتینل" به زبان توربو پاسکال نوشته شده است وبخشهایی از ویروس"5120"به زبان بیسیک نوشته شده است برای همین یکی از بزرگترین ویروسهای شناخته شده است و5120بایت طول دارد. وویروس ایرانی" مهران کامندر" با زبان سطح بالای Cنوشته شده اندازه آن از ویروس های دیگر که به زبان اسمبلی نوشته می شوند بیشتر است.

مکان زندگی ویروس ها

ویروس های رایانه ی نیز شبیه نام های بیولوژیکی خود می بایست جایی برای باقی ماندن داشته باشند. ویروس ها می توانند در دو جا قرار داشته باشند:روی دیسک وحافظه RAM.

ماندن ویروس داخـل RAMموقت ی است وتا زمانی ادامه دارد که رایانه روشن باشد ولی ویروس ها می توانند روی دیسک به طور دائم باقی بمانند. اقامت ویروس ها روی دیسک گرچه می تواند دائاست ولی ویروس در آنجا قدرت کار ندارد وزنده بودن ویروس در حافظه رم به ظهور می رسد. می توان این طور تصور کرد که ویروس روی دیسک به حالت "کمون" قرار دارند وشرایط تحرک وحیات آنها در حافظه رم است. یعنی چرخه حیات ویروس از حافظه رم به دیسک وبالعکس زیبا است.