انجام پایان نامه مدیریت

رهنمود ها و ملاحظاتی پیرامون شناسایی و گزینش مساله پایان نامـه
(جهت پژوهشهای پیمایشی حوزه های علوم آدم ی و اجتماعی)وهله اول: ملاحظات و نكات اولیه
بررسی اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه مهم
جستجو در برخی پایگاهها و نیز اینترنت تحت جمله "research topics" و یا "research priorities" و یا " issues for research " در حوزه های دلخواه جهت آگاهی از مورد های بالقوه مناسب
بررسی و وارسی "پیشگذاشته ایی جهت پژوهشهای بیشتر" در فصل انتها پایان نامـه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
صرف زمان بیشتر و بررسی عمیق تر و تحلیلی تر در باره مورد های بیان
مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع های قابل قبول و بیان
وهله دوم: بررسی تحلیل مقوله ها نكات مورد توجه در انتخاب موضوع
طرفدار بودن به موضوع
در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری رابطه با جامعه ی مورد تحقیق، و...
نو بودن مساله (تكراری و یا تقلیدی صرف نباشد)
ارزشمند بودن موضوع
- بیان بودن در سطح ملی یا منطقه ای یا جهان ی
- منطقی بودن نه فریبنده بودن (در این مورد باید فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه ای اصلاح شود که دریابد ظاهر کلمات زیبا و فریبا بدون تذکر به واقعی، کارآ منطقی بودن آن نه فقط پژوهش مفید گره گشایی نمی آفریند بلکه مساله ساز هم هست)
كاربردی بودن (درباره پژوهشهای غیربنیادی): امكان مصرف از نتایج در كوتاه مدت میان مدت (بتواند به یك نیاز با اهمیت زیاد جواب دهد)
بیان بودن به منزله مسئله (امكان تعریف یك مسئله جدید مبتنی بر پیشینه پژوهش یا تجربیات حرفه ای شخصی)
امكان تعریف سؤال یا فرضیه بر طبـق موارد عملی یا نظری
- سؤالهای معین ، عینی هدفمندی را بتوان طرح كرد
- جهت جواب به سؤالها، راه حل علمی و روش مناسب وجود داشته باشد
امكان عملی اجرای پژوهش
- انجام مراحل تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشد
- مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر یك سال) قابل انجام باشد
- مطالعات نظری و دستیابی به منابع امكان پذیر باشد
- نمونه معرف (نماینده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به همکاری باشد
- شیوه گردآوری اطلاعات (توزیع پرسش نامـه و یا مصاحبه و یا راه های دیگر) در مدت زمان معین قابل انجام باشد
- اطلاعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد
- امكان انجام پژوهش، به لحاظشیوه تحقیق (وجود یك یا چندراهنمای جهت آزمون كردن) وجود داشته باشد
امكان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه
- پیشگذاشته ای جدیدی را بتوان از دل پژوهش جهت پژوهش های آتی بیان كرد
امكان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمینه (تولید دانش جدید)
وهله سوم: تصمیم گیری كلی
تدوین یك فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای وهله دوم
بررسی مجدد تك تك مورد ها با نگاه منطقی واقع بینانه
حذف برخی از مورد ها كه امكان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است
گزینش حداكثر دو سه مورد مناسب جهت تحقیق
بررسی هر یك از مساله ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی و وجود استاد راهنما (مساله در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل یكی از استادان باشد)
مشورت با یك یا دو استاد در باره موضوع های پیشنهادی و موارد مرتبط با آنها
گرفتن تائید اولیه از یك یا دو استاد درمورد مناسب بودن یكی از مورد ها
وهله چهارم: محدودكردن دامنه موضوع
مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی جهت تحقیق در آن موضوع
بیان مساله محدود شده در قالب جمله (عنوان پایان نامـه )
مشورت مجدد با استادان مربوطه درباره مساله محدود شده
تائید مورد نهایی بعد از انجام بازبینی ات ضروری در عنوان
مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش
نوشتن سؤالها یا فرضیه های مناسب برای تحقیق (در واقع سؤال (اصلی و فرعی) فرضیه هر دو برای یک تحقیق ضروری هستند )
مشورت با استادان مربوطه تائید مسئله ها یا فرضیه ها
وهله پنجم: انجام سایر گامهای پژوهش
معین كردنشیوه تحقیق
معین كردن جامعه پژوهش
معین كردن شیوه نمونه گیری
معین كردن وسائل گردآوری اطلاعات
در صورتی که از پرسش نامـه استفاده می شود تعیین چگونگی پیدا کردن روایی و اعتبار آن
معین کردنروش آماری آزمون های مورد استفاده
اجرای مراحل عملی كار
تدوین گزارش تحقیق
تدوین نتایج همراه با تجزیه تحلیل نهایی آن ها
تدوین محدودیت ها مشکلات تحقیق
ارائه پیشگذاشته ا برای پژوهش های آتی